English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Maciejewska, A. Krzywania-Kaliszewska, M. Zaborski

Kompozyty elastomerowe zawierające ciecze jonowe

Polimery 2015, nr 7-8, 501


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.501

Streszczenie

Ciecze jonowe w postaci soli benzyloimidazoliowych, alkilopirydyniowych, alkilopirolidyniowych i alkilopiperydyniowych zastosowano jako substancje zwiększające stopień zdyspergowania nanocząstek aktywatora wulkanizacji (tlenku cynku) i napełniacza (krzemionki) w elastomerze butadienowo-styrenowym (SBR). W celu zmniejszenia zawartości tlenku cynku wwyrobach gumowych, zamiast tradycyjnego mikrometrycznego ZnO, zastosowano cząstki tlenku cynku o wymiarach nanometrycznych. Dodatek do mieszanek kauczukowych cieczy jonowych pozwolił na otrzymanie jednorodnej dyspersji nanocząstek w SBR. Dzięki temu uzyskano skrócenie czasu i obniżenie temperatury wulkanizacji oraz zwiększenie gęstości usieciowania, stabilności termicznej i odporności na starzenie pod wpływem promieniowania UV wytworzonych wulkanizatów. Wulkanizaty te charakteryzowały się o 60 % mniejszą zawartością tlenku cynku niż próbki referencyjne.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, elastomer butadienowo-styrenowy, stopień zdyspergowania
e-mail: magdalena.maciejewska@p.lodz.pl
M. Maciejewska, A. Krzywania-Kaliszewska, M. Zaborski (202.3 KB)
Kompozyty elastomerowe zawierające ciecze jonowe