English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Oliwa

Kompozycje żywic epoksydowych z dodatkiem ciekłych uniepalniaczy fosforowych stosowane w technologii infuzji (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION


Polimery 2020, nr 7-8, 578


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.12

Streszczenie

Zbadano wpływ rodzaju i ilości dodatku ciekłych uniepalniaczy fosforowych na palność i właściwości mechaniczne kompozycji epoksydowych przeznaczonych do zastosowania w procesie infuzji. Wytworzono kompozycje żywicy epoksydowej (EP) zawierające 10 i 20% mas. ciekłego poli(fosforanu amonu) (APPL) oraz metylofosfonianu dimetylu (DMMP). Określono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych kompozycji epoksydowych w kontekście ich zastosowania w charakterze osnowy w technologii infuzji laminatów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem zawartości uniepalniaczy zwiększała się odporność na płomień, natomiast pogarszały się właściwości mechaniczne kompozycji. Najlepszą odporność na płomień wykazywał kompozyt z udziałem 20% mas. APPL: graniczny indeks tlenowy LOI = 23.9% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 19.8%) oraz maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 427.3 kW/m2 (w porównaniu do pHRR żywicy 1046.3 kW/m2).


Słowa kluczowe: kompozyty, żywica epoksydowa, infuzja, ciekłe uniepalniacze
e-mail: oliwa@prz.edu.pl
R. Oliwa (385.1 KB)
Kompozycje żywic epoksydowych z dodatkiem ciekłych uniepalniaczy fosforowych stosowane w technologii infuzji