English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, R. Oliwa, B. Zawiła, G. Budzik

Kompozycje poliuretanowe do szybkiego prototypowania zawierające bentonity

modyfikowane silseskwioksanami

Polimery 2012, nr 6, 463


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.463

Streszczenie

Wytwarzano kompozyty lanej żywicy poliuretanowej (PUR) napełnianej bentonitami modyfikowanymi silseskwioksanami (POSS). Badano wpływ ilości i rodzaju dodanego do żywicy modyfikowanego bentonitu oraz typu stosowanej żywicy na właściwości mechaniczne oraz przetwórcze kompozytów z udziałem 1,5—4,5 % mas. nanonapełniacza. Stwierdzono, że dodatek do żywicy poliuretanowej modyfikowanych bentonitów spowodował wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 40 % i udarności wg Charpy'ego o 70 %, pogorszeniu natomiast uległa twardość wg Rockwella, o 18 %. Kompozyty wykazywały typowe cechy nanokompozytów polimerowych modyfikowanych glinokrzemianami, z charakterystyczną morfologią drobnopłytkową kruchych przełomów, obserwowaną za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Na dyfraktogramie WAXS stwierdzono zanik piku odpowiadającego odstępowi między płytkami modyfikowanego bentonitu.


Słowa kluczowe: żywica poliuretanowa, silseskwioksany, POSS, gliny smektyczne, organogliny, bentonity, montmorylonit, nanokompozyty, właściwości mechaniczne


e-mail: molek@prz.edu.pl

M. Oleksy, R. Oliwa, B. Zawiła, G. Budzik (261.3 KB)
Kompozycje poliuretanowe do szybkiego prototypowania zawierające bentonity modyfikowane silseskwioksanami