English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czub, W Mazda, J. Pielichowski

Kompozycje epoksydowo-karbazolowe.

Cz. I. Kompozycje z 9-(2,3-epoksy-propylo)karbazolem (j. ang.)

Polimery 2003, nr 9, 641


Streszczenie

W wyniku mechanicznego zmieszania otrzymano jednorodne kompozycje małocząsteczkowej żywicy epoksydowej (diglicydylowego eteru bisfenolu A) o różnej zawartości (5, 10 i 15% mas.) 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolu (EPK). Kompozycje te następnie sieciowano izoforonodiaminą i badano ich właściwości mechaniczne, termiczne oraz fotoluminescencyjne. Stwierdzono, że małocząsteczkowa żywica epoksydowa doskonale spełnia rolę matrycy rozpraszającej grupy karbazolowe, co nadaje otrzymanym materiałom korzystną charakterystykę mechaniczną, małą palność i dużą odporność termiczną (tab. 1 i 2). Optymalne właściwości wykazują kompozycje zawierające 10% mas. EPK. Łatwość formowania cienkich warstw oraz właściwości optyczne charakterystyczne dla izolowanych cząsteczek karbazolu (z maksimami fotoluminescencji przy 353 i 368 nm) (rys. 2) wskazują na możliwość zastosowania badanych kompozycji jako materiałów do konstrukcji diod świecących.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, 9-(2,3-epoksypropylo)karbazol, diody świecące, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne, właściwości fotoluminescencyjne
P. Czub, W Mazda, J. Pielichowski (714.3 KB)
Kompozycje epoksydowo-karbazolowe. Cz. I. Kompozycje z 9-(2,3-epoksy-propylo)karbazolem (j. ang.)