English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Mucha, A. Pawlak

Kompleksowe badania podatności na degradację chitozanu (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 509


Streszczenie

Omówiono wyniki badań fotodegradacji oraz termodegradacji (w warunkach izotermicznych i dynamicznych) chitozanu o różnych stopniach deacetylacji (DD). Badania w warunkach izotermicznych prowadzone w atmosferze powietrza obejmowały zakres temperatury od 100 do 200 °C. Na podstawie wyników ubytku masy (rys. 1) ustalono, że najbardziej podatna na rozkład jest próbka o największej wartości DD, a ze wzrostem temperatury obserwowane zmiany są coraz wyraźniejsze. W wyniku badań metodą FTIR degradowanych błon chitozanowych stwierdzono pękanie łańcucha polimeru oraz wyraźne zmiany strukturalne w obszarze grupy amidowej (rys. 2 i 10). W procesie termodegradacji (rys. 4) obserwowano mniejsze zmiany absorbancji próbek o największej wartości DD (największe usieciowanie makrocząsteczek poprawiające stabilność termiczną). W przypadku fotodegradacji pod wpływem UV (rys. 11) błony o najwyższym DD okazały się bardziej podatne na rozkład (największy udział chromoforowych grup aminowych pochłaniających promieniowanie UV). Zarówno w termo- jak i w fotodegradacji następuje spadek DD (rys. 3). Pomiary termograwimetryczne w warunkach dynamicznych prowadzono w zakresie temperatury 100—450 °C (stała szybkość 15 °C/min). Na podstawie krzywych TG (rys. 6) stwierdzono, że bardziej podatne na degradację na początku procesu (do temp. 230 °C) są próbki o większych wartościach DD (podobnie jak w warunkach izotermicznych w temp. 100—200 °C). Jednak ich większe usieciowanie w tym okresie powoduje, że na dalszym etapie procesu termodegradacji (temp. >230 °C) próbki te wydają się bardziej stabilne. Modyfikacja błon chitozanowych w wyniku naświetlania UV zmniejsza wartości parametrów charakteryzujących przebieg procesu termodestrukcji: tmperaturę początku rozkładu Tpr, temperaturę maksymalnej szybkości rozkładu Tmr oraz temperaturę 50-proc. rozkładu T50 (tabela 1 oraz rys. 8a, b). Wyraźnie mniejsza jest także energia aktywacji termodegradacji próbek modyfikowanych fotochemicznie (rys. 9).


Słowa kluczowe: chitozan, stopień deacetylacji, termodegradacja, modyfikacja fotochemiczna
M. Mucha, A. Pawlak (738.7 KB)
Kompleksowe badania podatności na degradację chitozanu (j. ang.)