English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Malas, C. K. Das

Kompatybilizowane nanokompozyty terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego

zawierające różne rodzaje organicznie modyfikowanych glinek (j. ang.)

Polimery 2013, nr 3, 204


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.204

Streszczenie

Proste mieszanie niepolarnej gumy i polarnej organicznie zmodyfikowanej nanoglinki może nie wystarczyć do dobrego rozproszenia tej glinki w matrycy kauczuku. Jest to spowodowane brakiem kompatybilności między gumą i wypełniaczem. Zastosowanie polarnego kompatybilizatora, który jest kompatybilny z gumą bazową jak i z polarną organicznie modyfikowaną glinką, może pomóc w zwiększeniu efektywności wbudowywania w matryce gumowe organiczne modyfikowanych glinek. W tej pracy do wbudowania organicznie modyfikowanych nanoglinek (Cloisite 15A, Cloisite 20A i Cloisite 30B) w matryce niepolarnego terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) użyto modyfikowanego olejem polarnego karboksylowanego kauczuku butadienowo-styrenowego (XSBR). Zbadano stopień dyspersji nanoglinki w matrycy niepolarnego EPDM po zastosowaniu polarnego kompatybilizatora oraz wpływ rodzaju glinki z kompatybilizatorem na właściwości otrzymanych nanokompozytów na bazie EPDM. Wszystkie nanokompozyty badano metodami szerokokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (WAXD), wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (HR-TEM), dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA). Kompozyt EPDM napełniony Cloisite 30B charakteryzował się najlepszymi właściwościami termicznymi, mechanicznymi i dynamicznymi spośród wszystkich badanych nanokompozytów.


Słowa kluczowe: mieszanka, glinka, kompatybilność, mieszanie składników, sieciowanie

e-mail: chapal12@yahoo.co.in

A. Malas, C. K. Das (433.6 KB)
Kompatybilizowane nanokompozyty terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego zawierające różne rodzaje organicznie modyfikowanych glinek (j. ang.)