English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Pawlak, J. Morawiec, A. Gałęski

Kompatybilizacja, przetwarzanie i właściwości mieszanin recyklatów PET/poliolefina (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 491


Streszczenie

Przedmiotem badań były pochodzące z różnych źródeł recyklaty poli(tereftalanu etylenu) (PET) i poliolefin (PE-HD, PE-LD, PP), które scharakteryzowano metodami DSC, TGA, FTIR oraz wynikami oceny ich właściwości mechanicznych (tabele 1—3, rys. 1). Na tej podstawie do dalszych badań wytypowano mieszaninę recyklatu PET z jednym spośród ocenianych rodzajów recyklatu PE-HD (tabela 4). Zastosowano przy tym 2 sposoby kompatybilizacji: za pomocą handlowych kompatybilizatorów oraz w wyniku syntezy kompatybilizatora na drodze szczepienia ciekłego metakrylanu glicydylu (GMA) na recyklacie PE-HD w procesie reaktywnego wytłaczania. Z oceny metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stopnia zdyspergowania mieszanin (rys. 2, 3, 9) oraz badania ich właściwości mechanicznych i przetwórczych (tabela 5, rys. 4, 5, 6, 8 i 10) wynika, że najbardziej skutecznym kompatybilizatorem jest dodawany w ilości 5% mas. handlowy kopolimer etylen/GMA zawierający 8% mas. GMA. Optymalna ilość GMA wprowadzanego do procesu reaktywnego wytłaczania w celu szczepienia go na recyklacie PE-HD wynosi 2—4% mas.


Słowa kluczowe: polietylen, poli(tereftalan etylenu), mieszaniny recyklatów, kompatybilizacja, kopolimer etylen/metakrylan glicydylu, właściwości mechaniczne, morfologiaz otwarciem pierścienia, dilaktyd, ε-kaprolakton, powstawanie mikrosfer, wymiary mikrosfer, rozkład wymiarów średnic
A. Pawlak, J. Morawiec, A. Gałęski (1.78 MB)
Kompatybilizacja, przetwarzanie i właściwości mieszanin recyklatów PET/poliolefina (j. ang.)