English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Jae-Young Lee, Mi-Ja Shim, Sang-Wook Kim

Kinetyka utwardzania układów żywic epoksydowych modyfikowanych dodatkiem CTBN (j. ang.)

Polimery 2000, nr 1, 36


Streszczenie

Układ żywiczny o następującym składzie wyjściowym: diglicydylowy eter bisfenolu A (DGEBA) /4,4'-dimetylenodianilina (MDA) (30 phr.)/eter fenylowoglicydylowy (PGE)/acetamid (AcAm) (10 phr) modyfikowano, dodając w temp. 80°C 20 phr kopolimeru butadien-akrylonitryl (z końcowymi grupami karboksylowymi) (CTBN). Zbadano wpływ CTBN na kinetykę utwardzania oraz na odporność żywicy na kruche pękanie. W badaniach wykorzystano równanie Kissingera [równ. (1)] i równanie szybkości reakcji autokatalitycznej [równ. (2)]. Żywicę ogrzewano w kalorymetrze DSC (temp. 30–300°C) z szybkością 5, 10 lub 15 deg/min. Wyznaczono również izotermy DSC w temp. 80, 90, 100, 110 i 120°C. Stwierdzono, że CTBN obniża temperaturę reakcji utwardzania w układzie DGEBA/MDA/PGE-AcAm (rys. 1) i zmniejsza ciepło reakcji z 385 do 371 kJ/mg. Energia aktywacji i czynnik przedwykładniczy rosną (odpowiednio z 40,21 do 45,90 kJ/mol i z 1,38x104 do 1,56x105 min-1) (por. też równania ogólnych stałych szybkości reakcji, k). Rząd reakcji, wyznaczony na podstawie równania (3), wynosi 0,43 (bez dodatku CTBN) i 1,78 (z dodatkiem CTBN). W przypadku stopni przemiany α > 0,6, szybkość utwardzania maleje wskutek powstawania domen CTBN zakłócających dyfuzję grup -COOH.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, kopolimer butadien-akrylonitryl z końcowymi grupami -COOH, kinetyka utwardzania, równanie Kissingera, równanie szybkości reakcji autokatalitycznej
Jae-Young Lee, Mi-Ja Shim, Sang-Wook Kim (216.7 KB)
Kinetyka utwardzania układów żywic epoksydowych modyfikowanych dodatkiem CTBN (j. ang.)