English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Pilawka, H. Mąka

Kinetyka procesu rozkładu materiałów izocyjanianowo-epoksydowych sieciowanych w obecności 1-etyloimidazolu (j. ang.)

Polimery 2014, nr 5, 409


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.409

Streszczenie

Badano kinetykę rozkładu termicznego materiałów izocyjanianowo-epoksydowych, sieciowanych w obecności przyspieszacza, którym był 1-etyloimidazol (EMI). Odporność termiczną tych materiałów analizowano za pomocą metod: Ozawy, Kissingera, Friedmana oraz Coasta i Redferna. Parametry rozkładu termicznego wyznaczano na podstawie danych uzyskanych metodą analizy termograwimetrycznej (TGA), stosując różne szybkości ogrzewania. Badano wpływ zawartości przyspieszacza na proces rozkładu. We wszystkich przypadkach rozkład następował w dwóch etapach. Najlepszą odpornością termiczną odznaczała się próbka sieciowana wobec największego dodatku EMI (1,2 % mas.). Obserwowana poprawa odporności termicznej ze wzrostem zawartości EMI jest związana ze zmianami w strukturze utwardzonego kompozytu i zwiększającym się udziałem grup izocyjanurowych i oksazolidonowych.


Słowa kluczowe: materiały izocyjanianowo-epoksydowe, 1-etyloimidazol, rozkład termiczny, metoda Ozawy, metoda Kissingera, metoda Friedmana, metoda Coasta i Redferna
e-mail: Ryszard.Pilawka@zut.edu.pl

R. Pilawka, H. Mąka (150.9 KB)
Kinetyka procesu rozkładu materiałów izocyjanianowo-epoksydowych sieciowanych w obecności 1-etyloimidazolu (j. ang.)