English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Sajkiewicz

Kinetyka krystalizacji polimerów

Polimery 2001, nr 11-12, 768


Streszczenie

Opracowanie monograficzne poświęcone specyfice procesu krystalizacji polimerów; omówiono w nim mechanizmy zarodkowania oraz przedstawiono modele opisujące kinetykę krystalizacji. W klasycznych modelach stosowanych powszechnie do opisu kinetyki tego procesu zakłada się, iż szybkość krystalizacji jest określona wyłącznie przez temperaturę. Założenie to jest wątpliwe w odniesieniu do procesu krystalizacji polimerów, gdzie stosunkowo mała ruchliwość cząsteczkowa powinna prowadzić do pojawienia się efektów czaso­wych. W ostatnich latach Ziabicki opracował model kinetyki krystalizacji dopuszczający zależność szybkości krystalizacji od czasu. W przypadku klasycznego zarodkowania termicznego zależność ta jest rezultatem opóźnienia w osiąganiu szybkości stacjonarnej w danych warunkach zewnętrznych. Drugim źródłem efektów czasowych jest przebieg zarodkowania według mechanizmu atermicznego. Proces takiego zarodkowania nie wymaga pokonywania żadnych barier energetycznych i zachodzi tylko na skutek zmiany kryterium stabilności zarodka (wymiarów krytycznych) wraz ze zmianą warunków zewnętrznych. Wyniki doświadczalne wskazują na bezpośrednią zależność szybkości krystalizacji polimerów od czasu w procesie zarówno izo-, jak i nieizotermicznym. Jest ona rezultatem przede wszystkim zarodkowania atermicznego na niecałkowicie stopionych krystalitach, jak również wy­stępowania efektów relaksacyjnych w późniejszym żarodkowaniu termicznym. Wskazano, że model Ziabickiego można stosować do opisu kinetyki krystalizacji polimerów.


Słowa kluczowe: kinetyka krystalizacji polimerów, zarodkowanie termiczne, zarodkowanie atermiczne, wpływ czasu na szybkość krystalizacji
P. Sajkiewicz (495.6 KB)
Kinetyka krystalizacji polimerów