English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, A. Kowalski, J. Libiszowski

Kinetyka i mechanizm polimeryzacji ε-kaprolaktonu inicjowanej oktanianem cyny(II)

Polimery 2000, nr 7-8, 465


Streszczenie

Dokonano podsumowania przeprowadzonych ostatnio badań polimeryzacji ε-kaprolaktonu inicjowanej oktanianem cyny(II) [Sn(Okt)2] w tetrahydrofuranie jako rozpuszczalniku, w temp. 80°C. Wyniki pomiarów kinetycznych (metodą dylatometryczną) i badań strukturalnych (metodą spektrometrii masowej MALDI-ToF) wykazują jednoznacznie, że polimeryzacja inicjowana Sn(Okt)2 przebiega według mechanizmu aktywnego końca łańcucha [równania (2a)—(2d)], z udziałem alkoholanów cyny(II) jako centrów aktywnych. Rzeczywisty inicjator stanowi tu OktSnOR, powstający w reakcji wymiany: -SnOkt + ROH ↔ -Sn-OR + OktH.

ROH jest związkiem zawierającym grupę hydroksylową, takim jak woda, alkohol lub hydroksykwas, przypadkowo obecnym jako zanieczyszczenie bądź też celowo wprowadzonym do mieszaniny polimeryzacyjnej. Wyniki te wykluczają mechanizm aktywowanego monomeru [równania (1a)—(1b)], zgodnie z którym propagacja polega na nukleofilowym ataku makrocząsteczki zakończonej grupą -OH na kompleks monomer-Sn(Okt)2.
Słowa kluczowe: ε-kaprolakton, oktanian cyny(II), mechanizm polimeryzacji, kinetyka polimeryzacji, centra aktywne, spektrometria masowa MALDI-ToF
A. Duda, A. Kowalski, J. Libiszowski (1.05 MB)
Kinetyka i mechanizm polimeryzacji ε-kaprolaktonu inicjowanej oktanianem cyny(II)