English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, A. Dembna

Kinetyka fotopolimeryzacji i oddziaływania międzycząsteczkowe w układach

metakrylan-imidazoliowa ciecz jonowa (j. ang.)

Polimery 2014, nr 6, 459


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.459

Streszczenie

Zbadano kinetykę fotopolimeryzacji (metodą DSC) monometakrylanu glikolu polietylenowego (PEGMM) w dwóch cieczach jonowych (ILs) różniących się wielkością anionu oraz jego zdolnością elektronoakceptorową tworzenia wiązań wodorowych (HBA), tj. w tetrafluoroboranie 1-etylo-3-metyloimidazoliowym ([EMIm][BF4]) i trifluorooctanie 1-etylo-3-metyloimidazoliowym ([EMIm][ATF]). Dla porównania przeprowadzono fotopolimeryzację w masie i w fosforanie trikrezylu (TCP). Obydwa układy PEGMM/IL wykazują silny synergizm lepkości — lepkość asocjatów pomiędzy monomerem i IL jest większa, niż związków wyjściowych (rys. 1). Określono wpływ IL na przebieg polimeryzacji. Wyznaczono współczynniki szybkości propagacji kp i terminacji ktb w funkcji stopnia przereagowania wiązań podwójnych (rys. 3). Obserwowany wzrost kp w IL jest większy w przypadku polimeryzacji w [EMIm][BF4], która cechuje się silniejszym oddziaływaniem kulombowskim kation-anion oraz słabszą HBA anionu. Wpływ IL na ktb jest zgodny z ich wpływem na lepkość układu (ktb ~ 1/h) przy uwzględnieniu synergizmu lepkości. Na podstawie położeń pasm odpowiadających drganiom grup CH pierścienia imidazoliowego oraz drgań rozciągających karbonylu (zarówno w monomerze, jak i w anionie IL, rys. 4 i 5) zaproponowano dwie możliwe konfiguracje oddziaływań pomiędzy monomerem a IL: pierwszą pomiędzy karbonylem monomeru a wodorem grupy C(2)-H pierścienia imidazoliowego (w przypadku [EMIm][BF4]) oraz drugą, w której karbonyl monomeru oddziałuje z kationem będąc usytuowany ponad płaszczyzną pierścienia.


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, ciecz jonowa, kinetyka, synergizm lepkości, oddziaływania międzycząsteczkowe

e-mail: ewa.andrzejewska@put.poznan.pl

E. Andrzejewska, A. Dembna (159.1 KB)
Kinetyka fotopolimeryzacji i oddziaływania międzycząsteczkowe w układach metakrylan-imidazoliowa ciecz jonowa (j. ang.)