English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szczegot, I. Sibelska-Wiercigroch, J. Ejfler, Z. Flisak

Katalizatory tytanowo-magnezowe zawierające tetrahydrofuran i octan etylu,

stosowane do polimeryzacji etylenu

Polimery 2000, nr 5, 344


Streszczenie

Jako prekursor katalizatora tytanowo-magnezowego do polimeryzacji etylenu zastosowano kompleks [TiCl3(THF)2(CH3CO2C2H5] (I), który w postaci zawiesiny zarobionej w heksanie mielono z [MgCl2(THF)2] i aktywowano AlEt3 (a także innymi alkiloglinami) w ciągu 15 min w temp. 323 K. Etylen polimeryzowano (temp. 323 K) w heksanie pod ciśnieniem 0,5 MPa. Reakcję przerywano roztworem 5-proc. HCl w metanolu, polimer przemywano metanolem i suszono (12 h, temp. 303 K, 5 hPa). Katalizator okazał się bardzo aktywny. W zależności od rodzaju alkiloglinu jako kokatalizatora, aktywność katalizatora zmieniała się w zakresie 21,5–93,9 kg PE/(g Ti·h), a właściwosci polimeru zmieniały się w następujących granicach: gęstość 0,955–0,968 g/cm3, gęstość nasypowa 115–128 g/dm3, stopień krystaliczności 57,5–61,7%; szerokość rozkładu ciężarów cząsteczkowych mieściła się w przedziale wartości 9,04–11. Przypuszcza się, że podczas preparowania katalizatora kompleks (I) ulega rozkładowi. Aktywność katalityczną kompleksu (I) porównano z aktywnością katalizatorów na podstawie chlorków Ti(III) i Ti(IV) oraz ich kompleksów z zasadami Lewisa. Czysty kompleks (I) aktywowany alkiloglinem okazał się nieaktywny w niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu.
Słowa kluczowe: kompleks [TiCl3(THF)2(CH3CO2C2H5] jako prekursor katalizatorów tytanowo-magnezowych, polimeryzacja etylenu, aktywność katalizatora, właściwości polimeru
K. Szczegot, I. Sibelska-Wiercigroch, J. Ejfler, Z. Flisak (412.3 KB)
Katalizatory tytanowo-magnezowe zawierające tetrahydrofuran i octan etylu, stosowane do polimeryzacji etylenu