English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, B. Nowak

Katalizator tytanowy na bimetalicznym nośniku magnezowym (wersja angielska)

Polimery 2001, nr 2, 115


Streszczenie

Przedmiot pracy stanowiła modyfikacja tytanowego układu katalitycznego na bimetalicznym nośniku magnezowym [MgCl2(THF)2/Al(C2H5)2Cl/TiCl4 + Al(C2H5)2Cl] w wyniku zastąpienia kokatalizatora Al(C2H5)2Cl trietyloglinem i aktywowania tego układu na drodze prepolimeryzacji wybranych olefin (l-pentenu, l-oktenu, 4-metylo-l-pentenu, etylenu) w łagodnych warunkach. Obydwa sposoby modyfikacji pozwoliły na istotne zwiększenie wydajności i gęstości nasypowej otrzymanego polietylenu. Modyfikacja układu katalitycznego na drodze prepolimeryzacji powoduje także poprawę morfologii PE (rys. 4). Badania kinetyczne (rys. 1-3) wykazały, że w przypadku układu zawierającego jako kokatalizator AlEt3 występują dwa rodzaje centrów aktywnych. Na początkowym etapie polimeryzacja etylenu przebiega przede wszystkim z udziałem centrów niestabilnych, które ulegają całkowitej dezaktywacji po upływie ok. 30 minut, natomiast w toku polimeryzacji tworzą się sukcesywnie centra stabilne. Stężenie centrów stabilnych osiąga stałą wartość po ok. 40 minutach reakcji, co zapewnia stałą szybkość polimeryzacji na jej dalszym etapie. Stwierdzono, że stężenie katalizatora nk ≤ 5 • 10-6 mol Ti/dm3 zapewnia polimeryzację etylenu w obszarze kinetycznym i prowadzi do znacznego zwięk­szenia aktywności układu katalitycznego [>500 PE/g Ti (rys. 1, tabela 2)].


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, katalizator tytanowy na nośniku magnezowym, kokatalizator glinoorganiczny, prepolimeryzacja, aktywność katalizatora
W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, B. Nowak (231.9 KB)
Katalizator tytanowy na bimetalicznym nośniku magnezowym (wersja angielska)