English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Spychaj, M. Zdanowicz, J. Kujawa, B. Schmidt

Karboksymetyloskrobia o wysokim stopniu podstawienia: synteza, właściwości, zastosowanie (j. ang.)

Polimery 2013, nr 7-8, 503


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.503

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem karboksymetyloskrobi (CMS) o wysokim stopniu podstawienia DS = 0,9, ze skrobi ziemniaczanej w zawiesinie izopropanol/woda. Dokonano oceny wpływu zmiennych parametrów reakcji eteryfikacji skrobi na wartości DS, efektywność reakcji (RE), liczbowo średnią masę molową (Mn) oraz lepkość 2-proc. roztworu wodnego. Pomiary metodami laserowej mikroskopii skaningowej (LSM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) pozwoliły na ocenę zmian struktury morfologicznej ziarna CMS oraz absorbancji widma skrobi natywnej po modyfikacji. Przeprowadzono również badania nad możliwością wykorzystania CMS (o wysokim stopniu podstawienia DS = 0,94, jak również w celach porównawczych o średnim stopniu podstawienia DS = 0,39) do flokulacji, ewentualnie dyspergowania, wybranych zawiesin wodnych: siarczanu żelaza(II), tlenku żelaza(III), laurynianu żelaza(III) oraz glinokrzemianów: kaolinu i montmorylonitu wapniowego. Stwierdzono, że CMS, zwłaszcza o wysokim DS, wykazuje cechy flokulanta względem siarczanu żelaza(II) oraz tlenku żelaza(III); natomiast jest dobrym środkiem dyspergującym w stosunku do zawiesin minerałów glinokrzemianowych.


Słowa kluczowe: karboksymetyloskrobia, stopień podstawienia, modyfikacja skrobi, flokulacja, dyspergowanie

e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl

T. Spychaj, M. Zdanowicz, J. Kujawa, B. Schmidt (363.4 KB)
Karboksymetyloskrobia o wysokim stopniu podstawienia: synteza, właściwości, zastosowanie (j. ang.)