English version
Drukuj

KONKURS na stanowisko adiunkta

Dyrektor

Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk chemicznych lub technicznychWymagania formalne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a mianowicie:

 1. posiada stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub technicznych;
 2. posiada dobrą znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 3. posiada nieposzlakowaną opinię;
 4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada predyspozycje do pracy naukowej;
 7. posiada udokumentowany profil naukowy związany z badaniami struktury związków organicznych przy zastosowaniu spektroskopii NMR i spektrometrii mas;
 8. posiada umiejętność obsługi aparatury do chromatografii gazowej z detektorami masowym i płomieniowo-jonizacyjnym, również z przystawką headspace, a także z zastosowaniem techniki SPME;
 9. ma doświadczenie w syntezie organicznej;
 10. posiada doświadczenie w analizie próbek parafin i olejów z zastosowaniem technik chromatografii gazowej;
 11. prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku;
 12. wykaże dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu, w tym spis publikacji naukowych prowadzonych badań lub prac rozwojowych, patentów i wdrożeń.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu.
 2. Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.
 4. Spis publikacji i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej, także zastosowanych w praktyce.
 5. Oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy.
 6. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.


Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Badawczych, bud. 24, pok. 409, IV p., w godz. 9:00-15:00, lub pocztą – do dnia 25 października 2018 r.


Informacje dodatkowe

Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r. Kwalifikacje wyłonionego przez komisję konkursową zwycięzcy opiniuje Rada Naukowa Instytutu. Zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. O wyniku konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.


Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul.Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.