English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Wódka, R. Jantas

Jonomerowe kopolimery blokowe — otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

Polimery 2003, nr 10, 678


Streszczenie

Do syntezy kopolimerów blokowych poli(tlenek etylenu)—poliakrylonitryl (PEOX-b-PAN) oraz jonomerowych kopolimerów blokowych poli(tlenek etylenu)—kopolimerakrylonitryl/kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy [PEOX-b(AN-co-AMPS)n+m]lub poli(tlenek etylenu)—kopolimer akrylonitryl/kwas akrylowy[PEOX-b-(AN-co-AA)n+m] stosowano makro-azo-inicjator (MAI)zawierający grupy azowe. MAI stanowi produkt reakcji eteru metylowego PEOX z 2,2’-azobisizobutyronitrylem. Zbadano wpływ ciężaru cząsteczkowego PEOX użytego do syntezy MAI oraz stężenia MAI i AA lub AMPS na stopień przemiany, skład i graniczną liczbę lepkościową produktów. Produkty te scharakteryzowano też na podstawie widm FT-IR i 1H NMR oraz krzywych GPC. Z roztworów kopolimeru blokowego PEOX-b-PAN i jonomerowego kopolimeru blokowegoPEOX-b-(AN-co-AMPS)n+m otrzymano włókna o właściwościach wytrzymałościowych predysponujących je na wyroby techniczne.Słowa kluczowe: jonomerowe kopolimery blokowe, makro-azo-inicjatory, poli(tlenek etylenu), akrylonitryl,kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy, kwas akrylowy, włókna
T. Wódka, R. Jantas (1.73 MB)
Jonomerowe kopolimery blokowe — otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie