English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Samborska-Skowron, A. Balas

Jakościowa identyfikacja pierścieni izocyjanurowych w elastomerach

uretanowo-izocyjanurowych i w ich hydrolizatach

Polimery 2003, nr 5, 371


Streszczenie

Stwierdzono, że metodą ATR nie można zrealizować wiarygodnej jakościowej identyfikacji pierścieni izocyjanurowych bezpośrednio w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych (EUI). Identyfikacja taka staje się możliwa dopiero na podstawie analizy produktów hydrolizy EUI w środowisku kwaśnym. Przeprowadzono ją metodami FT-IR, 13C NMR i HPLC w połączeniu z UV. Ustalono, że badane próbki EUI otrzymane metodą dwuetapową (poprzez prepolimer) pod wpływem handlowego katalizatora cyklopolimeryzacji „Polycat 41” zawierają produkty cyklizacji wolnych grup NCO.


Słowa kluczowe: elastomery uretanowo-izocyjanurowe, hydroliza kwaśna, pierścienie izocyjanurowe, analiza jakościowa, metody spektroskopowe, chromatografia
R. Samborska-Skowron, A. Balas (522.3 KB)
Jakościowa identyfikacja pierścieni izocyjanurowych w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych i w ich hydrolizatach