English version
Drukuj

Informacja na temat praw RODO oraz ich realizacji

INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM FIZYCZNYM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

PRAWO DOSTĘPU ORAZ KOPII DANYCH
Ma Pani/Pan prawo żądać od Ł-ICHP dostępu do danych osobowych, w szczególności, w ramach tego prawa, można nas zapytać o to:
 1. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe,
 2. Jakie dane są przetwarzane,
 3. Komu ujawniamy dane – w takim przypadku uzyska Pani/Pan informacje o odbiorcach, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 4. Jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 5. Czy w stosunku do Pani/Pana podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec Pani/Pan profilowanie,
 6. Czy przekazujemy dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo uzyskania kopii danych Pani/Pana dotyczących.

PRAWO SPROSTOWANIA

Ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


PRAWOŻĄDANIA USUNIĘCIA

Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. wycofał/a Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie),
 3. Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

Prosimy o zauważenie, że prawo do usunięcia danych nie znajduje jednak zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez Ł-ICHP jest nadal niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, np. realizacji zadań wyspecjalizowanej jednostki zgodnie z Ustawą z dnia15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, jak również w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej, rozliczeniowej, przepisów VAT lub o archiwizacji,
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z RODO,
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 1. jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych,
 2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu,
 3. nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Skorzystanie przez Panią/Pana z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez nas wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.


PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które do nas Pan/Pani dostarczył/a oraz ma Pan/Pani prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Powyższe oznacza, że jeśli do przetwarzania danych nie dochodzi w sposób zautomatyzowany (z wykorzystaniem systemów IT) lub gdy przetwarzanie nie jest oparte na zgodzie albo umowie, to prawo do przenoszenia danych nie przysługuje.


PRAWO SPRZECIWU

Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji w przypadku gdy przetwarzamy Pana/Pani dane w celu uzasadnionym naszym prawnym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub gdy dokonywane jest w celu wykonywania zadania realizowane w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

W takim przypadku możemy jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności osoby.


PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę (w zakresie, w jakim została udzielona), bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


SKARGA DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


PRAWO DO NIEPODLEGANIA DECYZJI OPARTEJ WYŁĄCZNIE NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU, W TYM PROFILOWANIU

Ma Pani/Pan prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa. Jeżeli zachodzą przesłanki umożliwiające Administratorowi podejmowanie takiej decyzji, wówczas zostanie Pan/Pani o takim fakcie poinformowana/y.


SPOSÓB RELIZACJI PRAW

Wnioski w zakresie realizacji praw przysługujących na gruncie RODO, można składać pisemnie na adres administratora Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Tel. 22 568 20 00 lub kontaktując się IOD na ww. adres lub korespondencja e-mail: iod@ichp.pl


TERMIN REALIZACJI PRAWA

W przypadku wątpliwości w zakresie identyfikacji tożsamości zwrócimy się do Pani/Pana, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację w tym zakresie, jak również wówczas gdy żądanie nie będzie dla nas jasne.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowany charakter żądania, powiadomimy o tym, podając przyczyny przedłużenia terminu.

Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba że wyraźnie wskaże nam Pani/Pan, jaką drogą oczekuje odpowiedzi (telefonicznie, osobiście, na piśmie).