English version
Drukuj

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego osób wchodzących na teren

INFORMACJA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W OBSZAR MONITOROWANY - MONITORING WIZYJNY W BUDYNKU I NATERENIE ADMINISTRATORA

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel. 22 568 20 00 (dalej „Ł-ICHP”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@ichp.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu).


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno naszych pracowników, współpracowników i najemców, jak i innych osób wjeżdżających i wchodzących na teren Ł-ICHP oraz ochrony mienia ww. podmiotów (art. 6 ust. 1lit. f RODO).


ODBIORCY DANYCH

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCHDO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Ł-ICHP na podstawie zawartych umów np. outsourcingu usług serwisowych monitoringu.

Brak zamiaru przekazywania danych poza obszar EOG.


OKRES PRZECHOWYWANIA
Przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia rejestracji wizerunku.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Wejście na teren budynku oznacza, że dane osobowe w postaci wizerunku lub numeru rejestracyjnego pojazdu zostały zarejestrowane. Osoba, która nie chce, aby te informacje był rejestrowane, musi powstrzymać się od wkraczania w obszar monitorowany.


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania,
  • prawo usunięcia,
  • prawo ograniczenia przetwarzania

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE

Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.


PROFILOWANIE

AUTOMATYCZNE DECYZJE

  • brak profilowania,
  • brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.