English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Sokołowska, A. Konieczna-Molenda, E. Witek

Hydroliza odpadów celulozowych katalizowana enzymami
celulolitycznymi immobilizowanymi na nośniku polimerowym

Polimery 2016, nr 9, 633


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.633

Streszczenie
Trzy komercyjne enzymy celulolityczne: Viscozyme® L, Novozym 476® oraz celulazy z Aspergillus sp. immobilizowano na polimerowym nośniku otrzymanym w procesie rodnikowej kopolimeryzacji N-winyloformamidu (NVF) z dimetakrylanem glikolu etylenowego (EGDMA) w odwróconej suspensji. Efektywność immobilizacji oceniano na podstawie aktywności w procesach hydrolizy papieru celulozowego i ścieru drzewnego katalizowanych enzymami natywnymi lub immobilizowanymi. Stabilność biokompozytów badano w trzech cyklach hydrolizy. Wyznaczono stałe szybkości hydrolizy i stałe Michaelisa.
Słowa kluczowe: immobilizacja, enzymy celulolityczne, hydroliza celulozy, N-winyloformamid, dimetakrylan glikolu etylenowego
e-mail: witek@chemia.uj.edu.pl
K. Sokołowska, A. Konieczna-Molenda, E. Witek (1022.6 KB)
Hydroliza odpadów celulozowych katalizowana enzymami celulolitycznymi immobilizowanymi na nośniku polimerowym