English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kijowska, P. Jankowski, E. Wierzbicka

Haloizyt modyfikowany cyjanuranem melaminy i jego kompozycje z PA6 (j. ang.)

Polimery 2019, nr 4, 259


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.3

Streszczenie

Przedstawiono wyniki prac dotyczących syntezy i zastosowania bezhalogenowych uniepalniaczy (HFR) otrzymywanych w wyniku modyfikacji in situ cyjanuranem melaminy (MC) glinokrzemianu warstwowo-rurkowego – haloizytu (HNT). Reakcje prowadzono w obecności poli(alkoholu winylowego) (PVA) lub bez jego udziału. Modyfikację haloizytu potwierdzono metodami spektroskopii w podczerwieni (IR), skaningowej mikroskopii elektronowej ze spektrometrią dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS) oraz transmisyjnej mikroskopiielektronowej (TEM). Zbadano również właściwości termiczne wytworzonych uniepalniaczy. Uzyskane HFR wprowadzono do poliamidu 6 (PA6), zbadano ich wpływ na palność i właściwości mechaniczne otrzymanych kompozycji. Stwierdzono, że wzależności od rodzaju zastosowanego uniepalniacza wartość indeksu tlenowego (OI) otrzymanych kompozycji mieści się w granicach 29–34,5 %. Stwierdzono też, że zastosowanie PVA w syntezie HFR zwiększa elastyczność kompozycji otrzymanych z udziałem tak modyfikowanego haloizytu.


Słowa kluczowe: cyjanuran melaminy, haloizyt, poliamid 6, uniepalniacze, uniepalnianie, kompozycje polimerowe

D. Kijowska, P. Jankowski, E. Wierzbicka (1.94 MB)
Haloizyt modyfikowany cyjanuranem melaminy i jego kompozycje z PA6