English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wach, P. Natkański, M. Drozdek, B. Dudek, P. Kuśtrowski

Funkcjonalizacja mezoporowatej krzemionki SBA-15 w wyniku szczepienia
poliwinyloaminy na powierzchni modyfikowanej grupami epoksydowymi (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 516


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.516

Streszczenie
Powierzchnię mezoporowatej krzemionki SBA-15 zmodyfikowano na drodze szczepienia 3-glicydoksypropylotrimetoksysilanu (GPTMS). Z wykorzystaniem metod analiz elementarnej oraz termograwimetrycznej badano wpływ stosunku masowego GPTMS/SBA-15 zastosowanego we wstępnej modyfikacji na rzeczywistą zawartość wprowadzonych na powierzchnię krzemionki grup epoksydowych. Do powierzchni zmodyfikowanego SBA-15 przyłączono następnie łańcuchy poliwinyloaminy (PVAm) w wyniku reakcji otwierania pierścieni oksiranowych połączonej z utworzeniem wiązań z grupami NH2 pochodzącymi od PVAm. Określono wydajność tego procesu. Badania SEM (skaningowej mikroskopii elektronowej), DRIFT (spektroskopii odbicia rozproszonego w podczerwieni), XPS (spektroskopii fotoelektronów) oraz pomiary potencjału zeta pozwoliły na ocenę zmian składu chemicznego powierzchni SBA-15 oraz morfologii zsyntetyzowanych materiałów. Zidentyfikowano oraz oznaczono ilościowo różne rodzaje grup funkcyjnych obecnych na powierzchni modyfikowanej krzemionki SBA-15.
Słowa kluczowe: mezoporowata krzemionka, organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe, szczepienie polimeru, poliwinyloamina
e-mail: piotr.kustrowski@uj.edu.pl
A. Wach, P. Natkański, M. Drozdek, B. Dudek, P. Kuśtrowski (1.03 MB)
Funkcjonalizacja mezoporowatej krzemionki SBA-15 w wyniku szczepienia poliwinyloaminy na powierzchni modyfikowanej grupami epoksydowymi (j.ang.)