English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, D. Zych-Tomkowiak, M. Andrzejewski

Fotopolimeryzacja dimetakrylanów w obecności 2-merkaptobenzotiazolu (MBT)

oraz disulfidu 2,2'-benzotiazolu (BTDS) (wersja angielska)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 9, 639


Streszczenie

Zbadano wstępnie wpływ dodatku heteroaromatycznych tioli i disulfidów (MTB i BTDS) na przebieg fotopolimeryzacji dimetakrylanów glikoli tetraetylenowego i trietylenowego (odpowiednio TETGDM i TEGDM), inicjowanych „Irgacure 369” (inicjator fotofragmentujący) lub kamforochinonem (inicjator odrywający atom wodoru), w warunkach napromieniowania w zakresie 300–400 nm lub >400 nm. Zastosowano również inicjator termiczny (nadtlenek benzoilu). Kinetykę polimeryzacji śledzono metodą izotermicznej DSC [9] (rys. 1–3). W atmosferze argonu dodatki nie wpływały na polimeryzację TETGDM (temp. 40°C) inicjowaną „Irgacure 369”; w atmosferze powietrza oba dodatki opóźniały polimeryzację i zmniejszały konwersję wiązań podwójnych. Spowolnienie polimeryzacji przez dodatki obserwowano również przy inicjowaniu nadtlenkiem benzoilu (80°C, powietrze i argon). W polimeryzacji inicjowanej kamforochinonem (40°C), zarówno MBT jak i BTDS przyspieszały polimeryzację. W powietrzu BTDS zwiększył maksymalną szybkość polimeryzacji do wartości nieco mniejszej niż w przypadku MBT i nie skrócił czasu indukcji. W argonie uzyskano znaczne przyspieszenie polimeryzacji, szczególnie duże w obecności BTDS. Wyniki przedyskutowano w świetle mechanizmu reakcji odszczepiania wodoru i przenoszenia łańcucha, a także fotochemicznych reakcji, jakim ulegają badane dodatki zawierające siarkę.
Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, dimetakrylany, tiole, disulfidy, kinetyka
E. Andrzejewska, D. Zych-Tomkowiak, M. Andrzejewski (329 KB)
Fotopolimeryzacja dimetakrylanów w obecności 2-merkaptobenzotiazolu (MBT) oraz disulfidu 2,2'-benzotiazolu (BTDS) (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku