English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L.-A. Linden, J. Pqczkowski, J. F. Rabek, A. Wrzyszczyński


Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej: fotodysocjujące i z przeniesieniem elektronu

Polimery 1999, nr 3, 161


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.161


Streszczenie

Na podstawie wyników prac własnych oraz licznych źródeł z literatury scharakteryzowano obecny stan wiedzy w dziedzinie fotoinicjowania polimeryzacji, uwzględniając przy tym zarówno czynniki warunkujące fotoinicjowanie (absorpcja promieniowania, energia wiązania, efekt rozpuszczalnika, fotosensybilizacja), jak i klasyfikację fotoinicjatorów w ramach dwóch podstawowych grup: inicjatorów α lub β-dysocjujących (odpowiednio związków, w których następuje rozszczepienie wiązania w położeniu α lub β w stosunku do grupy np. karbonylowej). Przedstawiono także ogólny opis kinetyczny fotoindukowanej polimeryzacji rodnikowej oraz szczegółowo omówiono mechanizmy i kinetykę fotoindukowanego międzycząsteczkowego przeniesienia elektronu w procesach fotoinicjowania polimeryzacji rodnikowej.


Słowa kluczowe: fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa, fotoinicjatory fotodysocjujące, kinetyka polimeryzacji fotoindukowanej, fotoindukowane międzycząsteczkowe przeniesienie elektronu, mechanizmy
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl