English version
Drukuj

CRO

"Centralny Rejestr Operatorów - zmiany po modernizacji" - prezentacja na Konferencji „Przedsiębiorstwo a środowisko”, Warszawa, 10.01.2018 r.


Aktualizacja Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)

Informujemy obecnych i przyszłych użytkowników CRO, że zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) zmieniającej ustawę o SZWO i F-gazach z dnia 15 maja 2015 r. CRO zostanie dostosowany przez nas do wymogów tej ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. od dnia 23.09.2017 r.), a operatorzy będą zobowiązani do zaktualizowania Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej do wymogów tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia dostosowania CRO do tych wymogów. Administratorzy kont operatorów zostaną zawiadomieni z wyprzedzeniem o aktualnym terminie dostosowania Kart .


W okresie przejściowym, tj. od dnia 23.09.2017 r. do dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy, należy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

  • Można już teraz zamykać Karty już założone w CRO dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) poniżej 5 ton równoważnika CO2,
  • Nowe Karty dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi i urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej i jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów należy zakładać w CRO zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
  • W przypadku gdy nie posiadające jeszcze Karty w CRO urządzenie będące stacjonarnym urządzeniem chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompą ciepła, stacjonarnym systemem ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem zawierającym F-gaz jako rozpuszczalnik oraz organicznym obiegiem Rankine’a, a także agregatem chłodniczym samochodu ciężarowego chłodni (tylko o masie ponad 3,5 t) lub przyczepy chłodni, zawiera poniżej 3 kg, ale jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 F-gazu lub więcej, należy prowadzić dla niego dokumentację zawierającą dane wymagane w art. 14 ust. 3 znowelizowanej ustawy, ale założyć dla niego Kartę w CRO będzie można dopiero po dostosowaniu CRO do wymogów tej ustawy.


Od dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy nowe Karty muszą być już zakładane w CRO w oparciu o przepisy tej ustawy. Oznacza to m.in., że w przypadku urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi, urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki oraz organicznymi obiegami Rankine’a, a także agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych chłodni (tylko o masie ponad 3,5 tony) i przyczep chłodni, nowe Karty będą musiały być zakładane, a istniejące zaktualizowane, jeśli ilość F-gazu w urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3) tej ustawy wyniesie 5 ton równoważnika CO2 lub więcej.


W celu ułatwienia administratorom kont operatorów przygotowania się do zakładania nowych lub aktualizacji istniejących Kart w zakładce „Dokumenty” na stronie CRO www.cro.ichp.pl (zakładka dostępna tylko dla użytkowników CRO po zalogowaniu się na stronę CRO) oraz w zakładce F-gazy - CRO na stronie BOWOiK www.ichp.pl/F-gazy-CRO (zakładka ogólnie dostępna) zamieszczamy tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające 5 tonom równoważnika CO2.


UWAGA 1: Na podstawie art. 6 w powiązaniu z art. 4 Rozporządzenia (EU) 517/2014, w przypadku gdy urządzenie spełnia definicję systemu hermetycznie zamkniętego zawartą w art. 2 tego Rozporządzenia i jest oznakowane jako takie przez producenta, nie podlega obowiązkowi zakładania Karty w CRO, jeśli zawiera poniżej 10 ton równoważnika CO2 F-gazu. Na mocy tych przepisów temu obowiązkowi nie podlegają też rozdzielnice elektryczne, jeśli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: zawierają poniżej 6 kg F-gazu albo ich zbadany poziom wycieków zgodnie ze specyfikacją producenta nie przekracza 0,1% w ciągu roku i są odpowiednio oznakowane, albo są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości.


UWAGA 2:
Urządzenia, o których mowa w niniejszej informacji zawierające mieszaniny, w których skład wchodzą zarówno substancje kontrolowane (będące SZWO), jak i substancje będące F-gazami (takie mieszaniny są też F-gazami), będą wymagać zakładania Kart, albo jeśli zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, albo jeśli zawierają 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów. Dlatego w tabeli dotyczącej mieszanin będących F-gazami, o której mowa wyżej, podano również ilości (w kg) mieszanin zawierających zarówno substancje kontrolowane, jak i F-gazy odpowiadające 3 kg substancji kontrolowanych w mieszaninie, czyli progi, od których również obowiązuje założenie Kart.


UWAGA 3: Urządzenia, o których mowa w niniejszej informacji, zarówno zawierające substancje kontrolowane (będące SZWO), jak i zawierające mieszaniny, w których skład wchodzą wyłącznie substancje kontrolowane, wymagają obecnie i będą nadal wymagać zakładania Kart, tylko jeśli zawierają 3 kg lub więcej takich substancji lub mieszanin. Lista takich substancji i mieszanin zostanie zamieszczona na stronach www.cro.ichp.pl oraz www.ichp.pl/CRO.


Tabele zawierające ilość (w kg) substancji lub mieszaniny F-gazów i substancji kontrolowanych, jakie podlegają rejestracji w bazie CROCentralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)


Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lubfluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej został określony:

  • sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób udostępniania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób zabezpieczenia danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów
  • wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.


W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.


Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje sięadministratorem konta tego operatora.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej www.cro.ichp.pl. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.


Kto jest operatorem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z Ustawą operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

W praktyce operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.


Kto zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej?

Zgodniez art. 15 ust. 1 Ustawy operator zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej.

W praktyce Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniuich w CRO przez administratora konta operatora.


Kto dokonuje wpisu do karty?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4, dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

Także zgodnie z art. 5. 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej administrator konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora (pracownicy operatora) udostępniają dane zawarte w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danego operatora urządzenia lubsystemu ochrony przeciwpożarowej innym osobom w zakresie niezbędnym do dokonania przez te osoby wpisów w tych kartach zgodnie z przepisami ustawy.


W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty.


Osoby kontaktowe:

Informujemy, że osoby kontaktowe wyznaczone w systemie CRO przez administratora konta operatora muszą być pracownikami operatora, zgodnie z par.4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. (DZ. U. z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 56). W związku z tym prosimy administratorów kont operatorów o jak najszybsze usunięcie z systemu wszystkich osób kontaktowych nie będących pracownikami operatora. Jeśli takie osoby pozostaną nadal w systemie, to będziemy zmuszeni do zawiadomienia operatora (zarządu firmy), że administrator konta operatora działa niezgodnie z przepisami, a odpowiedzialność za niezgodność z przepisami poniesie operator. Będziemy także zmuszeni do zablokowania kont tych osób.


Ostrzeżenie

W związku ze stwierdzonymi przypadkami zakładania Kart urządzeń użytkowanych przez podmiot X lub będących w jego posiadaniu przez firmę serwisową Y jako Operatora tych urządzeń informujemy, że :

(1) Firma serwisowa, która na zlecenie właściciela lub użytkownika urządzenia wykonuje czynności z zakresu instalacji i serwisowania urządzenia, nie może zostać uznana za Operatora tego urządzenia, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych. Tym samym taka firma serwisowa nie jest uprawniona do sporządzania i prowadzenia Karty tego urządzenia jako jego Operator.

(2) W sytuacji, gdy dla urządzenia, którego faktycznym Operatorem w myśl przepisów Ustawy jest podmiot X, będący jego użytkownikiem lub właścicielem, konto założy w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) i Kartę prowadzi, podając się w tej dokumentacji za Operatora, podmiot Y, to przy kontroli urządzenia przez organy inspekcji ochrony środowiska podmiot X nie będzie w stanie wykazać, że to on jako Operator prowadzi dla Urządzenia Kartę zgodnie z przepisami, co będzie skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. Fakt, ze podmiot X w dobrej wierze zawarł z podmiotem Y umowę, zgodnie z którą zleca mu rejestrację urządzenia w CRO, będzie w takiej sytuacji bez znaczenia.

(3) W związku z tym ostrzegamy użytkowników i właścicieli urządzeń aby nie zawierali tego rodzaju umów, a jeśli taka umowa została już zawarta radzimy od niej odstąpić i zarejestrować się jako Operator urządzeń w CRO i założyć dla tych urządzeń nowe Karty.pobierzPytania i odpowiedzi dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów