English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Szafko, B. Pabin-Szafko

Efekt solwatacji w termicznym rozkładzie 2,2'-azoizobutyronitrylu. Szybkość inicjowania polimeryzacji metakrylanu metylu w N,N-dimetyloformamidzie (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 822


Streszczenie

Zbadano czas indukcji (ti) i szybkość reakcji inicjowania (2kd · f) w temp. 60 °C w polimeryzacji metakrylanu metylu (MMA) w N,N-dimetyloformamidzie (DMF) inicjowanej 2,2'-azoizobutyronitrylem (AIBN), w obecności rodnika Banfielda (BR) jako inhibitora w zależności od stosunku monomer (M)/rozpuszczalnik (S), wyrażonego ułamkiem molowym monomeru (M), tj. xM = M/(M+S) (tabela 1). Stwierdzono, że zależność (2kd · f) = f(xM) w całym zakresie zmienności xM jest zależnością liniową. Porównano ją z zależnością stałej szybkości termicznego rozpadu inicjatora kd od xM, która jest krzywoliniowa i ma minimum w zakresie xM = 0,2-0,3 (rys. 2). Wyznaczono również zależność efektywności inicjowania f w funkcji xM, która wynika z poprzednio rozważanych zależności, tj. (2kd · f) = f(xM) i (kd) = f(xM); wykazuje ona zgodnie z przewidywaniami charakterystyczne maksimum w zakresie xM = 0,2-0,3 (rys. 3). Przebieg wszystkich trzech omawianych zależności interpretowano na podstawie modelu solwatacji inicjatora przez monomer (IM), rozpuszczalnik (SIS) oraz solwatacji mieszanej (MIS) (rys. 1 i 4, tabela 2).


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa, metakrylan metylu, inicjacja termiczna, rozpad termiczny 2,2'-azoizobutyronitrylu, solwatacja inicjatora
J. Szafko, B. Pabin-Szafko (249.7 KB)
Efekt solwatacji w termicznym rozkładzie 2,2'-azoizobutyronitrylu. Szybkość inicjowania polimeryzacji metakrylanu metylu w N,N-dimetyloformamidzie (j. ang.)