English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Słomkowski, S. Sosnowski, M. Gadzinowski

Dyspersyjna polimeryzacja dilaktydu i ε-kaprolaktonu (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 485


Streszczenie

W wyniku inicjowanej przez kaprylan cyny(II) lub dietyloetoksyglin polimeryzacji z otwarciem pierścienia dilaktydu albo ε-kaprolaktonu prowadzonej w mieszaninie 1,4-dioksan/heptan w obecności poli(akrylanu dodecylu)-g-poli(ε-kaprolaktonu) jako środka powierzchniowo czynnego (schemat A) otrzymuje się poliester w postaci mikrosfer średnicy (Dn) 0,7—7,4 mm i o wąskim, wynoszącym ok. 1,1, rozkładzie wymiarów średnic (Dw/Dn). W przypadku mikrosfer otrzymywanych na drodze odparowania lub ekstrakcji rozpuszczalnika z emulsji roztworu poliestru wartość Dn wynosi natomiast 20 mm, a stosunek Dw/Dn jest większy od 2 (tabela 1). Badanie mechanizmu powstawania mikrosfer wskazuje, że wszystkie rosnące łańcuchy ulegają włączeniu w mikrosfery już na samym początku polimeryzacji (konwersja l0%), a liczba utworzonych w tym okresie mikrosfer nie ulega już zmianie do końca reakcji (rys. 1 i 2). Stwierdzono, że w polimeryzacji dilaktydu średnia liczba rosnących makrocząsteczek w przeliczeniu na mikrosferę nie zależy od wyjściowego stężenia inicjatora (rys. 4), a zwiększenie tego stężenia powoduje zwiększenie liczby mikrosfer. Na tej podstawie zaproponowano model obrazujący powstawanie i wzrost mikrosfer (schemat B), polegający na tym, że nowa mikrosfera powstaje w wyniku zderzenia dwóch łańcuchów poliestru o ciężarach cząsteczkowych przekraczających wartość krytyczną, a powiększanie wymiarów mikrosfer polega na wrastaniu w nie dalszych łańcuchów. Dzięki doborowi odpowiedniego wyjściowego stężenia inicjatora i stężenia monomeru (wprowadzanego do mieszaniny reakcyjnej w jednej lub w kilku porcjach) można w sposób zamierzony regulować wartość Dn mikrosfer i ich stężenie.


Słowa kluczowe: dyspersyjna polimeryzacja z otwarciem pierścienia, dilaktyd, ε-kaprolakton, powstawanie mikrosfer, wymiary mikrosfer, rozkład wymiarów średnic
S. Słomkowski, S. Sosnowski, M. Gadzinowski (670.7 KB)
Dyspersyjna polimeryzacja dilaktydu i ε-kaprolaktonu (j. ang.)