English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Dzwonkowski

Doświadczalna ocena procesu dekohezji złącz adhezyjnych z folią polimerową

Polimery 2000, nr 11-12, 802


Streszczenie

Przedmiot badań stanowiły złącza adhezyjne klej akrylowy/folia polietylenowa; folię poddawano uprzednio aktywowaniu metodą wyładowań koronowych. Miarą wytrzymałości złącz adhezyjnych jest praca oddzierania będąca sumą kilku składników, spośród których najważniejsze to praca adhezji i praca odkształcenia próbki (tu — rozciągania folii) podczas oddzierania. Określono doświadczalnie wpływ jednostkowej energii aktywowania (Ej) w zakresie do 7,5 kJ/m2 na wartość pracy oddzierania (Po, rys. 5) i pracy rozciągania (Pr, rys. 6) próbek folii różnej grubości (50–150 µm). Wraz ze zwiększaniem wartości Ej rośnie Pr, przy czym wzrost ten w przedziale 0 ≤ Ej ≤ 3 kJ/m2 ma w przybliżeniu charakter liniowy. Błąd oszacowania jednostkowej pracy adhezji na podstawie wyników próby oddzierania rośnie ze zwiększaniem Ej, ale w zakresie Ej przyjmowanym w procesach technologicznego przygotowania warstwy wierzchniej folii PE (Ej ≤ 2 kJ/m2) nie przekracza 9% i w niewielkim tylko stopniu zależy od grubości folii.
Słowa kluczowe: wytrzymałość złącz adhezyjnych, folia polietylenowa, jednostkowa energia aktywowania, doświadczalna ocena jednostkowej pracy adhezji
M. Żenkiewicz, J. Dzwonkowski (750 KB)
Doświadczalna ocena procesu dekohezji złącz adhezyjnych z folią polimerową