English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska, A. Kulig-Adamiak, J. Kamiński, J. Cybulski

Ciecze jonowe jako katalizatory reakcji asymetrycznych (j. ang.)

Polimery 2012, nr 5, 375


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.375

Streszczenie

Na bazie (S)-proliny zsyntezowano 7 nowych funkcjonalizowanych chiralnych cieczy jonowych zawierających kation 1-[(S)-(pirolidyno-2-ylo)metylo]-3-alkiloimidazoliowy oraz aniony: bis(trifluorometylosulfonylo)imidkowy i heksafluorofosforanowy. Struktury uzyskanych związków określono metodami spektroskopowymi 1H NMR, 13C NMR i 19F NMR. Zsyntezowane ciecze jonowe zastosowano jako skuteczne katalizatory addycji Michaela cykloheksanonu do nitroalkenów.


Słowa kluczowe: chiralne ciecze jonowe, synteza asymetryczna, addycja Michaela, imidazol, pirolidyna, enancjoselektywność


e-mail: zbigniew.dabrowski@ichp.pl

Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska, A. Kulig-Adamiak, J. Kamiński, J. Cybulski (107.7 KB)
Ciecze jonowe jako katalizatory reakcji asymetrycznych (j. ang.)