English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Kratochvil, J. Stejskal

Chemiczna niejednorodność kopolimerów i metody jej oceny (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 761


Streszczenie

Dokonano jakościowego przeglądu problemów dotyczących kopolimerów z punktu widzenia niejednorodności ich chemicznego składu. Omówiono następujące zagadnienia: niejednorodność kopolimerów i sposoby jej opisu; heterogeniczny charakter kopolimerów statystycznych oraz blokowych; wpływ heterogeniczności chemicznego składu na właściwości kopolimerów; metody charakteryzowania kopolimerów chemicznie heterogenicznych (ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii ekskluzyjnej z detekcją stężeń i składu oraz chromatografii ekskluzyjnej z detekcją on-line stężenia i rozpraszania światła); obliczanie funkcji rozkładu kopolimerów chemicznie heterogenicznych pod względem ciężaru cząsteczkowego i składu na podstawie warunków ich syntezy.


Słowa kluczowe: kopolimery statystyczne, kopolimery blokowe i szczepione, metody oceny niejednorodności składu chemicznego

P. Kratochvil, J. Stejskal (399.3 KB)
Chemiczna niejednorodność kopolimerów i metody jej oceny (j. ang.)