English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Ścigalski, J. Pączkowski

Barwniki ksantenowe i aminokwasy z ugrupowaniem tioeterowym lub merkaptanowym

jako potencjalne składniki kompozycji fotoinicjującej polimeryzację rodnikową

Polimery 2001, nr 9, 613


Streszczenie

Wygaszanie stanu tripletowego benzofenonu oraz barwników ksantenowych przez aminokwasy przebiega zgodnie z mechanizmem fotoindukowanego międzycząsteczkowego przeniesienia elektronu (PET), co prowadzi w rezultacie do generowania wolnych rodników mogących inicjować polimeryzację. Opisano wyniki badań inicjowania polimeryzacji rodnikowej diakrylanu glikolu polioksyetylenowego (PEGDA) za pomocą kompozycji składającej się z barwnika ksantenowego (tabela 1) jako inicjatora i aminokwasu z ugrupowaniem tioeterowym lub merkaptanowvm (tabela 2) jako koinicjatora. Polimeryzację prowadzono w warunkach pH = 11,8. Przebadane pary fotoredoksy złożone z barwnika ksantenowego i aminokwasu zawierającego atom siarki(II) mogą być stosowane jako efektywne inicjatory polimeryzacji PEGDA (tabela 3, rys. 1), przy czym najlepszą wydajność tego procesu zaobserwowano w przypadku tioaminokwasów grupy metioniny odgrywających rolę donora elektronów w kompozycji z każdym z testowanych barwników. Na podstawie uzyskanych wyników oraz znanej z literatury fotochemii barwników ksantenowych i aminokwasów zaproponowano mechanizm podstawowych procesów fotochemicznych zachodzących w trakcie polimeryzacji (schemat III). Podkreślono istotny wpływ wywierany na szybkość badanej fotoinicjowanej via PET rodnikowej polimeryzacji PEGDA przez procesy następcze przebiegające bezpośrednio po przeniesieniu elektronu. Dotyczy to zwłaszcza procesu dekarboksylacji kationorodnika z centrum rodnikowym na atomie siarki, prowadzącego do powstania rodników α-aminoalkilowych (αN) zdolnych do inicjowania polimeryzacji.


Słowa kluczowe: fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa, fotoindukowane międzycząsteczkowe przeniesienie elektronu, układ fotoredoksy barwnik ksantenowy / aminokwas zawierający siarkę(II)

F. Ścigalski, J. Pączkowski (410.8 KB)
Barwniki ksantenowe i aminokwasy z ugrupowaniem tioeterowym lub merkaptanowym jako potencjalne składniki kompozycji fotoinicjującej polimeryzację rodnikową