English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Makarewicz, I. Shyychuk, H. Maciejewski, O. Shyichuk

Badanie stabilności termicznej żywic glicydylosiloksanowych

utwardzanych za pomocą amin alifatycznych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 448


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.448

Streszczenie

Zbadano proces termicznego rozkładu powłok z żywic glicydylosiloksanowych utwardzonych przy użyciu trietylenotetraminy (TETA), izoforonodiaminy (IDA) oraz poliamidu (PF). Wytworzone powłoki lakierowe wykazywały odporność na działanie temperatury do 300 °C. W celu doboru optymalnego składu żywicy ocenie poddano próbki o różnej zawartości grup glicydylowych, różnym ciężarze cząsteczkowym i różnym udziale grup siloksanowych. Metodą termograwimetrii wyznaczono temperaturę rozkładu (początkową, maksymalną i końcową), efekty cieplne i całkowitą zmianę masy. Metodą spektrometrii w podczerwieni zidentyfikowano rodzaj produktów powstających w wyniku termodestrukcji.
Słowa kluczowe: żywice glicydylosiloksanowe, utwardzanie, rozkład termooksydacyjny
e-mail: maciejm@amu.edu.pl
E. Makarewicz, I. Shyychuk, H. Maciejewski, O. Shyichuk (266.9 KB)
Badanie stabilności termicznej żywic glicydylosiloksanowych utwardzanych za pomocą amin alifatycznych (j. ang.)