English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y.-H. Cai, Y.-H. Zhang, L.-S. Zhao

Badania wpływu N,N'-bis(1H-benzotriazolo)acetohydrazydu kwasu dodekanodiowego
na właściwości termiczne poli(kwasu L-mlekowego) (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 773


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.773

Streszczenie
Poważną wadą poli(kwasu L-mlekowego) (PLLA) w licznych zastosowaniach jest jego mała zdolność do krystalizacji. W niniejszej pracy otrzymano N,N'-bis(1H-benzotriazolo)acetohydrazyd kwasu dodekanodiowego (DA), a następnie zastosowano go do modyfikacji PLLA. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA) badano przebieg nieizotermicznej krystalizacji, temperaturę topnienia i temperaturę krystalizacji oraz stabilność termiczną kompozytów PLLA/DA z udziałem różnej ilości DA (0,5–3,0 % mas.). Na podstawie oznaczanych: temperatury początku krystalizacji oraz entalpii topnienia wprocesie nieizotermicznej krystalizacji otrzymywanych kompozytów stwierdzono wyjątkowy nukleujący i przyspieszający krystalizację PLLA wpływ dodatku DA. Zwiększenie końcowej temperatury topnienia do wartości z przedziału 180–220 °C poprawiło zdolność PLLA do krystalizacji. Metodą pomiarów DSC wykonanych wróżnych warunkach wykazano, że temperatura krystalizacji, czas krystalizacji, jej szybkość oraz zawartość dodatku DA w kompozycie wpływa na przebieg procesu jego topnienia. Na podstawie badań TGA stwierdzono, że wszystkie otrzymane próbki PLLA/DA wykazują większą odporność termiczną niż czysty PLLA – ulegają rozkładowi termicznemu w wyższej temperaturze, co prawdopodobnie wynika zsilniejszych oddziaływań pomiędzy makrocząsteczkami PLLA i DA.
Słowa kluczowe: poli(kwas L-mlekowy), krystalizacja, proces topnienia, stabilność termiczna, 1H-benzotriazol
e-mail: caiyh651@aliyun.com
Y.-H. Cai, Y.-H. Zhang, L.-S. Zhao (525.7 KB)
Badania wpływu N,N’-bis(1H-benzotriazolo)acetohydrazydu kwasu dodekanodiowego na właściwości termiczne poli(kwasu L-mlekowego) (j.ang.)