English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, B. Król

Badania nad syntezą małocząsteczkowej żywicy epoksydowej

Polimery 2002, nr 3, 184


Streszczenie

Porównano przebieg syntezy małocząsteczkowej żywicy epoksydowej (EP) pod wpływem klasycznego katalizatora tego procesu — NaOH oraz dwóch niestosowanych dotychczas w technologii krajowej katalizatorów reakcji addycji epichlorohydryny (ECH) do dianu, mianowicie metakrzemianu sodu (MKS) i chlorku benzylotrietyloamoniowego (CBTA). Określono też wpływ stosunku molowego ECH:dian na podstawowe właściwości otrzymywanych EP charakteryzowanych metodami GPC, IR, 1H-NMR oraz MS-ESI; w żywicach badano ponadto zawartość grup epoksydowych (LE) i OH (LOH). Obydwa nowe katalizatory zwiększają wydajność syntezy, lecz bardziej aktywny jest CBTA. Zywice otrzymywane wobec tego związku charakteryzują się mniejszym ciężarem cząsteczkowym (<400) oraz związaną z tym mniejszą wartością LOH i większą LE. Stwierdzono całkowite przereagowanie dianu z ECH w warunkach badanej syntezy. Wprowadzenie dwóch omawianych katalizatorów addycji pozwała na zmniejszenie stosunku molowego ECH:dian ze stosowanej obecnie w technologii wobec NaOH wartości 6,5:1 do 5:1 z zachowaniem, a nawet polepszeniem, właściwości produktu końcowego.


Słowa kluczowe: małocząsteczkowe żywice epoksydowe, katalizatory poliaddycji, chlorek benzylotrietyloamoniowy, metakrzemian sodu, wydajność syntezy, charakterystyka produktów
P. Król, B. Król (709.8 KB)
Badania nad syntezą małocząsteczkowej żywicy epoksydowej