English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Rozpłoch, A. Stasiek, J. Dzwonkawski, J. Patyk, J. Czupryńska

Badania krystalicznosci folii polipropylenowej na podstawie widm dyfrakcji rentgenowskiej

analizowanych metodą Marquarta—Levenberga

Polimery 2002, nr 2, 90


Streszczenie

Przedstawiono teoretyczne podstawy określania stopnia krystaliczności materiałów tworzywowych metodą dyfrakcji rentgenowskiej (Rtg). Metodą Rtg zbadano wpływ temperatury walców chłodzących (20—70 °C) na stopień krystaliczności (Sk) wytłaczanej folii PP. Otrzymane dyfraktogramy analizowano rozkładając je metodą Marquarta-Levenberga na krzywe składowe. Fazie krystalicznej przyporządkowano te krzywe składowe, których szerokość połówkowa B jest mniejsza niż 4°; pozostałe składowe odpowiadały fazie amorficznej. Obliczone na tej podstawie wartości Sk poszczególnych próbek wzrastały wraz ze wzrostem temperatury walców chłodzących, osiągając w skrajnym przypadku ok. 56%. Pomiary zamglenia (Z) tych próbek wykazały, że zwiększanie wartości Z, podobnie jak zwiększanie Sk, przebiega w przybliżeniu liniowo w funkcji wzrostu temperatury walców chłodzących. Przedstawiona metoda stanowi nową propozycję badania stopnia krystaliczności materiałów tworzywowych bez potrzeby stosowania wzorca amorficznego.


Słowa kluczowe: dyfrakcja rentgenowska, metoda Marquarta-Levenberga, stopień krystaliczności folii PP
A. Rozpłoch, A. Stasiek, J. Dzwonkawski, J. Patyk, J. Czupryńska (519.1 KB)
Badania krystalicznosci folii polipropylenowej na podstawie widm dyfrakcji rentgenowskiej analizowanych metodą Marquarta—Levenberga