English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Jastrzębska, H. Janik, D. Paukszta

Badania kompozytów poliestrowych napełnionych modyfikowanym bentonitem (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 656


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.656

Streszczenie

Do kompozytów na bazie ortoftalowej nienasyconej żywicy poliestrowej (P, 18 % mas.), napełnionych odpadami poliestrowo-szklanymi (W) w ilości 10, 12 lub 15 % mas. oraz mączką dolomitową (D, odpowiednio, 65—72 % mas.), dodawano 2 % mas. nanonapełniacza — organicznie modyfikowanego montmorylonitu (SN, rys. 1). Otrzymane kompozyty badano metodami szerokokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (WAXS) (rys. 2) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rys. 3—5). Określono wpływ dodatku montmorylonitu na wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Stwierdzono niecałkowite rozproszenie montmorylonitu w napełnionej osnowie poliestrowej. Wyniki badań wskazują, że dodatek 2 % mas. modyfikowanego montmorylonitu do kompozytów poliestrowych z udziałem 15 % mas. odpadów poliestrowo-szklanych pozwala na uzyskanie materiału wykazującego korzystne właściwości wytrzymałościowe. Proponowany sposób modyfikacji kompozytów zawierających odpady poliestrowo-szklane jest rozwiązaniem nowym i dotychczas niestosowanym.


Słowa kluczowe: kompozyty poliestrowe, nanonapełniacz, odpady poliestrowo-szklane, modyfikowany montmorylonit

e-mail: mariola@am.gdynia.pl

M. Jastrzębska, H. Janik, D. Paukszta (897.3 KB)
Badania kompozytów poliestrowych napełnionych modyfikowanym bentonitem (j. ang.)