English version
Drukuj

Kontyngenty

Deklaracja dla importerów HFC w 2019 r.

Na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:021:FULL&from=PL zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2019 r.” do pobrania tutaj.

Zgodnie z tym zawiadomieniem deklaracje będzie można zgłaszać do Komisji Europejskiej od dnia 2 kwietnia do dnia 31 maja 2018 r. godz.13:00. Wskazówki, jak to zrobić: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf


(22 I 2018)

Decyzja KE zawierająca wartości odniesienia dla wprowadzania do obrotu HFC na lata 2018-2020
Komisja Europejska opublikowała Decyzję zawierającą wartosci odniesienia dla wprowadzania do obrotu HFC na lata 2018-2020 oraz listę podmiotów, które będą w tym okresie uznane za tzw. Incumbents, czyli „starych” importerów i producentów HFC. W celu pobrania tej decyzji kliknij tutaj
(8 XII 2017)

Deklaracja dla importerów HFC

Na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.016.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2017:016:TOC zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r.” (do pobrania tutaj)

Okres składania przez importerów HFC deklaracji: od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia 31 maja 2017 godz. 13:00.

(19 I 2017)

Przydział Kontyngentów na wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów (HFC) do obrotuZgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC) przez każdego producenta lub importera podlega limitom ilościowym.

Od 1 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przydziela kontyngenty na wprowadzenie do obrotu substancji HFC zgodnie z artykułem 16 i Załącznikiem V i VI Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 każdemu producentowi lub importerowi produkującemu lub importującemu substancję HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy.

Kontyngenty przyznawane są w tonach ekwiwalentu CO2. Kontyngenty nie są przydzielane producentom lub importerom produktów i urządzeń zawierających substancje HFC.


W celu złożenia deklaracji na przydział kontyngentów wymagana jest rejestracja w Rejestrze utworzonym przez Komisję Europejską zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorstwa, kontyngenty i wartości odniesienia są przechowywane w elektronicznym rejestrze HFC, udostępnianym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) zgodnie z art. 17 Rozporządzenia. Komisja Europejska traktuje wszystkie dane zapisane w rejestrze HFC, w tym kontyngenty, wartości odniesienia, dane handlowe i osobowe, jako poufne.

W Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r.UWAGA

W dniu 31 maja 2017 r. upływa termin składania wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia deklaracji o przyznanie kontyngentów na rok 2018.

Deklaracje będzie można składać w Rejestrze HFC (F-Gas Portal) wyłącznie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2017 r.PROCES PRZYZNAWANIA KONTYNGENTÓW

W procesie przyznawania kontyngentów jest rozróżnienie na dwa rodzaje producentów lub importerów:

  1. Producenci lub importerzy, którzy zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy ORAZ raportowali zgodnie z artykułem 6 Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wprowadzenie do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 do 2012.
  2. Producenci lub importerzy, którzy zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy ORAZ nie raportowali zgodnie z artykułem 6 Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wprowadzenie do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 do 2012.


Producenci lub importerzy, którzy zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy ORAZ raportowali wprowadzenie do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 r. do 2012 r.


Producentom lub importerom, którzy raportowali wprowadzenie do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 do 2012, kontyngenty przydzielane są na podstawie wyliczonej przez Komisję Europejską wartości odniesienia oraz zadeklarowanych dodatkowych ilości substancji HFC zgodnie z art. 16 ust. 1, 4 i 5 oraz Załącznikami V i VI do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Każdemu takiemu przedsiębiorstwu Komisja przydziela kontyngent na rok 2017 zgodnie z art. 16 ust. 1 i 5 rozporządzenia oraz jego załącznikami V i VI. Przedsiębiorstwa te otrzymają zatem kontyngent na rok 2017 w wysokości 89 % z 93 % ich wartości odniesienia określonej w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 31 października 2014 r. określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dla każdego producenta lub importera, który zgłosił wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów na mocy Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.


Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić do obrotu, na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia, dodatkowe ilości substancji HFC przekraczające kontyngent przydzielony im na podstawie wartości odniesienia, przedsiębiorstwo musi „zadeklarować dodatkowe przewidziane ilości na 2017 r.” w elektronicznym rejestrze substancji HFC dostępnym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2016 r.


Komisja Europejska przyznaje kontyngenty w oparciu o wartość odniesienia, która została ustalona do dnia 31 października 2014 r. dla każdego producenta lub importera na podstawie średniej rocznej ilości substancji HFC wprowadzonej do obrotu w latach 2009 – 2012 określonej na podstawie danych z raportów przesłanych do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 Rozporządzenia (WE) nr 842/2006.Producenci lub importerzy, którzy zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy ORAZ nie raportowali wprowadzenia do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 r. do 2012 r.


Producentom lub importerom, którzy nie raportowali wprowadzenia do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC przynajmniej raz w latach od 2009 do 2012, kontyngenty mogą być przydzielone na podstawie zadeklarowanych ilości, jakie zamierzają wprowadzić do obrotu w roku następnym.

W celu złożenia deklaracji na przydział kontyngentów najpierw należy zarejestrowaćsię w Rejestrze utworzonym przez Komisję Europejską. Wskazówki dotyczące rejestracji dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze zarejestrowane, można znaleźć w dokumencie „Guidance – How to Register to FGas Portal”.

Przedsiębiorstwo ma ponadto obowiązek „zadeklarować swój zamiar wprowadzenia substancji HFC do obrotu w roku 2017 r.” w elektronicznym rejestrze substancji HFC dostępnym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2016 r.


POWIADOMIENIA

Komisja Europejska poinformowała w roku 2014 producentów lub importerów o wartości odniesienia przyznanej na lata 2015-2017 w decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 31 października 2014 r. określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia nao kres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dla każdego producenta lub importera, który zgłosił wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

.


Do końca roku 2016 Komisja Europejska poinformuje producentów lub importerów o przydzielonych kontyngentach na wprowadzenie do obrotu substancji HFC.

Komisja będzie informowała przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2017 za pośrednictwem rejestru HFC (F-Gas Portal).


Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.