English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Konieczkowska, A. Kozanecka-Szmigiel, W. Piecek, R. Węgłowski, E.Schab-Balcerzak


Azopoliimidy – elementy strukturalne a efektywność fotoorientacji azochromoforów (j. ang.)
Polimery 2018, nr 7-8, 481

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.1

Streszczenie

Artykuł stanowi podsumowanie naszych badań dotyczących azopoliimidów zawierających pochodne azobenzenu lub azopirydyny. Przedstawiono zależność między budową azopolimerów a efektywnością fotoorientacji azochromoforów, określaną na podstawie mierzonej fotoindukowanej dwójłomności, z uwzględnieniem wpływu struktury na wybrane właściwości fizyczne. Przedmiotem rozważań były azopolimery o odpowiednio zaprojektowanej budowie chemicznej pozwalającej na określenie wpływu struktury łańcucha głównego polimeru, a także chromoforu, jego zawartości i sposobu przyłączenia oraz lokalizacji w merze polimeru na właściwości termiczne, optyczne i fotoindukowane światłem spolaryzowanym. Omówiono także możliwość tworzenia w poli­merach funkcjonalizowanych międzycząsteczkowych wiązań wodorowych, które hamują izomeryzację grup azobenzenowych, w wyniku czego nie obserwuje się generowania fotoindukowanej dwójłomności w materiale. Przedstawiono ponadto badania aplikacyjne, które wykazały możliwość porządkowania mieszaniny ciekłokrystalicznej za pomocą warstw otrzymanych z wybranych azopoliimidów.


Słowa kluczowe: pochodne azobenzenu, azopolimery, fotoindukowana dwójłomność, porządkowanie ciekłych kryształów

e-mail: jkonieczkowska@cmpw-pan.edu.pl, eschab-balcerzak@cmpw-pan.edu.pl
J. Konieczkowska, A. Kozanecka-Szmigiel, W. Piecek, R. Węgłowski, E.Schab-Balcerzak (586 KB)
Azopoliimidy – elementy strukturalne a efektywność fotoorientacji azochromoforów