English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Oliwa, K. Bulanda, M. Oleksy, G. Budzik, S. Krauze

Analiza właściwości mechanicznych oraz rozkładu odkształceń w trakcie ścinania kompozytów polimerowo-włóknistych z dodatkiem uniepalniaczy (j.ang.)

Polimery 2020, nr 5, 387


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.5.7

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku uniepalniaczy: (1) poli(fosforanumelaminy) (MPP) i dietylofosfinianu glinu (AlDPi); (2) polifosforanu amonu (APP) i dipentaerytrytolu (DPE), o sumarycznym udziale w kompozycie 25% mas., na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie proszkowej żywicy epoksydowej wzmocnionych biaxialną tkaniną szklaną. Poszczególne kompozycje zawierały dodatkowo 15% mas. boranu cynku (ZB). Oceniono wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ścinanie otrzymanych kompozytów. Z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu przeprowadzono też analizę odkształceń lokalnych na powierzchni próbek kompozytów w trakcie ścinania. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno ilość, jaki rodzaj dodanego uniepalniacza wpływają na właściwości mechaniczne kompozytów.Spośród zbadanych układów najlepsze wyniki wykazywał kompozyt zawierający 18%mas. polifosforanu amonu i 7% mas. dipentaerytrytolu. Stwierdzono, że, w porównaniu zpróbką referencyjną, m.in.wytrzymałość na ścinanie oraz moduł ścinania zwiększyły się o, odpowiednio, 25i39,7%. Zaobserwowano natomiastwyraźne pogorszenie badanych parametrów w wypadku kompozytu z osnową zawierającą 15% mas. AlDPi, 10% MPP oraz 15% ZB, gdyż, w odniesieniu do kompozytu z niemodyfikowaną osnową, naprężenia zginające, rozciągające i ścinające zmniejszyły się o, odpowiednio, 50,9; 53,5; i 34,8%.


Słowa kluczowe: proszkowa żywica epoksydowa, laminaty, uniepalniacze, właściwości mechaniczne, cyfrowa korelacja obrazu
R. Oliwa, K. Bulanda, M. Oleksy, G. Budzik, S. Krauze (673.8 KB)
Analiza właściwości mechanicznych oraz rozkładu odkształceń w trakcie ścinania kompozytów polimerowo-włóknistych z dodatkiem uniepalniaczy