English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kozłowski

Aktualny stan w dziedzinie recyklingu poli(tereftalanu etylenu) w krajach

Europy Środkowej (j. ang.)

Polimery 2003, nr 9, 606


Streszczenie

Porównano sytuację na rynku tworzyw sztucznych w krajach Europy Zachodniej (WE) i krajach Europy Środkowej (CEC) ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako kraju oraz poli(tereftalanu etylenu) (PET) jako tworzywa. Omówiono organizację zagospodarowania odpadów tworzywowych w CEC. Przedstawiono zagadnienie recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce, stwierdzając przy tym, że technologie recyklingu PET są w naszym kraju wystarczająco opanowane, a istniejące instalacje dysponują mocami przerobowymi przewyższającymi dostępną ilość surowca. Konieczne jest natomiast utworzenie kompleksowego systemu zbiórki odpadów obejmującego całą Polskę.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), odpady, recykling, Europa Środkowa, szkolenie

M. Kozłowski (714.4 KB)
Aktualny stan w dziedzinie recyklingu poli(tereftalanu etylenu) w krajach Europy Środkowej (j. ang.)