English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Salgado-Delgado, A.M. Salgado-Delgado, A. Olarte-Paredes, J.C. Ochoa-Jaimes, Z. Vargas-Galarza, A. Vargas-Torres, T. López-Lara, J.B. Hernández-Zaragoza, E. Rubio-Rosas, V. M. Castaño

Aerożele krzemionkowe na bazie polimerowych mieszanin polipirolu i nanorurek węglowych (j. ang.)

Polimery 2020, nr 7-8, 516


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.3

Streszczenie

Otrzymano nowe aerożele krzemionkowe z wykorzystaniem mieszanin nanorurek węglowych, sadzy węglowej i polipirolu (NTC/CB/PPy). Strukturę wytworzonych aerożeli scharakteryzowano na podstawie widm FT-IR. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej potwierdzono w nich obecność amorficznej krzemionki, stwierdzono też, wcześniej nieopisywane, odbicie przy 2θ = 13°. Mikrofotografie SEM aerożeli wykazały połączenia mikroporów krzemionki z cząstkami różnych napełniaczy (NTC/CB/PPy), pozwalające zwiększyć absorpcję wody przez aerożele i ich stabilność termiczną. Wykazano, że właściwości mechaniczne i termiczne powstałych aerożeli są znacznie lepsze niż właściwości podobnych materiałów opisanych w literaturze.


Słowa kluczowe: aerożele, ortokrzemian tetraetylu (TEOS), nanorurki węglowe (NTC), polipirol (PPy), żele polimerowe
e-mail: renesalgado@hotmail.com

R. Salgado-Delgado, A.M. Salgado-Delgado, A. Olarte-Paredes, J.C. Ochoa-Jaimes, Z. Vargas-Galarza, A. Vargas-Torres, T. López-Lara, J.B. Hernández-Zaragoza, E. Rubio-Rosas, V. M. Castaño (1.36 MB)
Aerożele krzemionkowe na bazie polimerowych mieszanin polipirolu i nanorurek węglowych (j. ang.)