English version
Drukuj

Dostawa laboratoryjnej aparatury wg specyfikacji.

Warszawa: sprawa NT-2/223/0153/07/MT - dostawa aparaturylaboratoryjnej
Numer ogłoszenia: 17609 - 2008; data zamieszczenia:25.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówie?Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 219090 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. IgnacegoMościckiego, ul. Rydygiera, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5682000,fax 022 5682390.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprawaNT-2/223/0153/07/MT - dostawa aparatury laboratoryjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa aparaturylaboratoryjnej w/g specyfikacji: - wyparka pró?niowa z pompą - wyparka obrotowa- destylator elektryczny - zestaw filtracyjny do wody

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie? (CPV): 33.26.20.00-4,29.24.12.30-1.

II.1.5) Ca?kowita ko?cowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmującawszystkie zamówienia i części: 53009 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wyparki szt. 2.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • firma DONSERV, Wojciech Kaca, ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa, kraj/woj.mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCHODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 17480
 • Oferta z najniższą ceną: 17316 / oferta z najwyższą ceną:18849
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: destylator i zestaw filtracyjny.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LABART Sp-ka z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gda?sk, kraj/woj.pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCHODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7669
 • Oferta z najniższą ceną: 7669 / oferta z najwyższą ceną:7850
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: wyparka pró?niowa szt. 2.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • firma DONSERV, Wojciech Kaca, ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa, kraj/woj.mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCHODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 27860
 • Oferta z najniższą ceną: 27860 / oferta z najwyższą ceną:27860
 • Waluta: PLN.