English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, A. Zielińska, G. Sionkowski, K. Bajer, A. Stasiek, J. Dzwonkowski

Odporność kompozytów polichlorku winylu z włóknami drzewnymi

na działanie promieniowania UV

Polimery 2008, nr 1, 60


Streszczenie

Próbki kompozytu poli(chlorku winylu) z włóknami drzewnymi (WF-PVC) i czystego poli(chlorku winylu), otrzymane metodą wytłaczania, poddano działaniu krótkofalowego promieniowania UV (λ=253,7nm). Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wykazano heterogeniczność kompozytu WF-PVC (rys. 1), oraz stwierdzono, że wpływ promieniowania UV na morfologię powierzchni próbek jest nieznaczny. Przebieg reakcji fotochemicznych zachodzących w badanych próbkach monitorowano metodą odbiciowej spektroskopii w podczerwieni z transformacją fourierowską (ATR-FTIR) (rys. 2). Otrzymane wyniki wskazują na lepszą fotostabilność kompozytów WF-PVC w porównaniu z czystym PVC (tabela 1).


Słowa kluczowe: kompozyty poli(chlorku winylu) z włóknami drzewnymi, napromienianie UV, spektroskopia ATR-FTIR, morfologia powierzchni

e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


H. Kaczmarek, A. Zielińska, G. Sionkowski, K. Bajer, A. Stasiek, J. Dzwonkowski (91.1 KB)
Odporność kompozytów polichlorku winylu z włóknami drzewnymi na działanie promieniowania UV