English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Parcheta, I. Koltsov, E. Głowińska, J. Datta

Kinetyka degradacji termicznej poli(bursztynianu propylenu) zsyntetyzowanego z monomerów
pochodzenia naturalnego (j. ang.)

Polimery 2018, nr 10, 700


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.6

Streszczenie

Liniowe bio-poliole poliestrowe syntetyzowano z wykorzystaniem substratów pochodzenia naturalnego: kwasu bursztynowego oraz 1,3-propanodiolu. W charakterze katalizatora stosowano ortotytanian tetraizopropylu (TPT). W celu określenia wpływu temperatury syntezy na kinetykę degradacji termicznej, podczas dwuetapowej reakcji polikondensacji zastosowano różne warunki temperaturowe w dziewięciu sekwencjach. Analizę termograwimetryczną prowadzono za pomocą metody różnicowej kalorymetrii skaningowej sprzężonej z termograwimetrią i kwadrupolową spektrometrią masową(DSC-TG/QMS). Wyniki badań potwierdziły dużą stabilność termiczną materiałów oraz jednoetapowość procesu rozkładu temperaturowego z temperaturą maksymalnego rozkładu wynoszącą ok. 405 °C. Określono też kinetykę degradacji termicznej metodami Ozawy, Flynna i Walla oraz Kissingera. Największa wartość energii aktywacji degradacji termicznej wyniosła 196,4 kJ/mol.Słowa kluczowe: poli(bursztynian propylenu), bio-poliole poliestrowe, kinetyka degradacji termicznej, metoda Ozawy, Flynna i Walla, metoda Kissingera
P. Parcheta, I. Koltsov, E. Głowińska, J. Datta (681.3 KB)
Kinetyka degradacji termicznej poli(bursztynianu propylenu) zsyntetyzowanego z monomerów pochodzenia naturalnego (j.ang.)